MENU

Tolamo go badiri ba Sun City!

Add signature

Tolamo go badiri ba Sun City!

Badiri ba Sun City ba ko bookelong morago ga go ipelaetsa. Ka jalo, re tletleba dipatlisiso tse ikemetseng mo tirisong ya dikolo tsa nnete le ditshwanelo tsa badiri [1] (click here for the English version)

homepage_sin_city_image_438_by_480.png

1 - 'Sun City shooting at striking Cosatu members sparks investigation call' , Omphemetse Molopyane 10 July 2014, The New Age

Ntate Sol Kerzner,

Re tswenyegile thata gore bangwe ba badiri ba gago ba ko bookelong ka dintho tsa go thuntsiwa. Ga re batle matlhotlhapelo a go tshwana le ao a diragala gape. Ke ka moo re tshegetsang ka natla dipatlisiso tse di ikemetseng mo dipetong tsa gore batlhokomedi ba gago ga ba thunya fela badiri mme ba dirisitse dikolo tsa nnete, ba gana le go bitsa dikoloi tsa phaloso tsa Sun City.

Will you sign?