MENU

Kufuneka kude kudlwengulwe abangaphi ukuze sime ngeenyawo? #SafeTaxisNow

Sign the campaign Sign the campaign
Kufuneka kude kudlwengulwe abangaphi ukuze sime ngeenyawo? #SafeTaxisNow
Kufuneka kude kudlwengulwe abangaphi ukuze sime ngeenyawo? #SafeTaxisNow
1,984 SIGNATURES
2,500 signatures required

URhulumente nemibutho yonoteksi mabazibophelele kwi National Safe Taxi Charter basebenzisane kunye noluntu ukwenza futhi baqinisekise ukulandelwa komhlahla-ndlela uyakwenza iiteksi zikhuseleke. Unyaka ka 2017 mayibe ngulowo abasetyhini bema ndawonye ukwenza iiteksi zikhuseleke. Yima kunye nathi.

I Soul City ibambisene neminye imibutho yabasetyhini isebenza ngokuzinikela ekuzeni nomhlahla-ndela obizwa iSafe Taxis Charter. Xhasa eliphulo ngokuthi ufake igama lakho ukuze sikunye sifake uxinzelelo kuRhulumente nemibutho yonoteksi ukuba bathathe izinyathelo eziqatha kwabo bafunyaniswe bengayithobeli le Charter. Ungakwazi futhi nokuthi ufake uluvo lwakho kwi Safe Taxis Charter emva kokuba ufake igama lakho ukuxhasa. 

Ngokokuya kwemibono yabanye asele beyifakile, siqalile ukuqulunqa lo mqulu oyi Safe Taxis Charter:

- Irenki zethu mazikhanye

- Imipu kunye nezikhali aziyi kuvunyelwa kwiteksi

- Oonoteksi bazakuba neezazisi ezinamagama abo abazifakayo zibonakale

- Abaqhubi beeteksi bayakungqinisiswa emapoliseni ukuba abazange bayanyaniswa nodlwengulo

- Okanye ukuxhaphaza abasetyhini ngaphambili

- liTeksi ziyakuba nemibala eyohlukeneyo ngokwe mibutho ezingaphantsi kwayo (Taxi Associations)

- Lirenki ezaziwayo ukuba zinesibalo esiphakemeyo sokunukunezwa kwabasetyhini, ubudlwengu kunye nokuxhatshazwa kwabatyhini ziyakongezelwa amapolisa. 

- Zonke iirenki ziyakuba nenombolo yoncedo (SOS) abakhweli abangafownela kuyo xa benegxaki.

- Zonke iiTeksi kuyakufuneka zibe nayo le nombolo incamatheliswe apho abakhweli bayakuyibona khona. 

Sayina eli phulo limemela izithuthi zika wonke-wonke ezikhuselekileyo


Sikruqukile kukudllwengulwa, ukuzhatshazwa kunye nokubulawa. Xelela uRhulemente kunye nemibutho yonoteksi ukuba bazibophelele kwi Safe Taxis Charter ngoku!