MENU

Sifuna isinxephezelo sabasebenzi baseMarikana!

sign sign
Sifuna isinxephezelo sabasebenzi baseMarikana!
Sifuna isinxephezelo sabasebenzi baseMarikana!

Njengoba izigidi zabantu eMzansi sezibukele i-Miners Shot Down ku-etv, amasonto azayo azoveza ukuthi abafelokazi babasebenzi abafa eMarikana bazokwazi yini ukuxosha ikati eziko. Ekupheleni kukaMasingana, uhulumeni uzoqala izingxoxo zokunxephezela imindeni yabasebenzi. Njengoba sekuvelile ukuthi iSAPS yabulala abasebenzi, uMongameli Zuma usephawulile ukuthi uyakuxhasa “ukunxeshezelwa kwezicelo ezisemthethweni”[1]. Kodwa ngemuva kweminyaka emithathu belindile, imindeni yalabo abafayo kanye neyalabo abasinda, ayikazi ukuthi izonxeshezelwa ngokungakanani noma nini.

Abaholi bethu kufanele bazi ukuthi thina singabantu siseka imindeni ehlukumezekile ngalesi sibhicongo. Sisonke, sifuna ukuthi uhulumeni amukele izicelo zemindeni kanye nezabasebenzi ngaphandle kokuya enkantolo. Siphinde sifune ukuthi i-Lonmin ibuyise imali yentela eyayifihla phesheyay, nokuthi iphinde inxephezele imindeni kanye nabasebenzi ngenxa yendima eyayidlalayo ekuxhaphazeni abasebenzi kanye nokuphehla udweshu olwaholela esibhicongeni.
Ngonyaka odlule, amalunga e-amandla .mobi akhankasa kuMongameli Zuma ukuthi akhiphe umbiko omayelana nesibhicongo saseMarikana ukuze abameli kanye namalunga emindeni bakwazi ukulungisa izicelo zabo zokunxeshezelwa kusanesikhathi. Manje, kufanele sime kanye nabafelokazi kanye namalunga emindeni yalabo abafayo kanye nalabo abasindayo, labo imizimba yabo embobombobo idinga ukunxeshezelwa.
Izisulu zesihluku samaphoyisa kanye nokudicilelwa phansi kwamalungelo abantu ngesikhathi sobandlululo zafa zisalinde izinxephezelo ezazizophuma esikhwameni sokunxeshezelwa, iningi lazo lisalindile namanje. Angeke sime kuze kube khona izinxephezelo zodlame oluthwalwa abantu abamnyama.

 Mongameli Zuma kanye noNgqongqoshe wamaPhoyisa Mnu Nhleko,

Thina abasayinde lapha, sicela kini ukuthi ningapholisi maseko ekumukeleni izicelo ezibhekene neSAPS zokunxephezela abantu abangama-326 okubalwa kubo abangu-37 abafa, kube ilabo abalahlekelwe indlela yokuzondla noma ukukhokhela izidingo zokwelashwa, ukuhlukumezeka, kanye nokunakekelwa. Njengoba amazwi esicelo ethi “Ukuziphatha koMphathi kwakuphambene nomthetho, izinqubomgomo, imigomo emisiwe kanye nemigomo elawula isigameko sesibili [16 August]. Ukuziphatha koMphathi kwakungalungile futhi kunobudedengu. Kube ukuziphatha kwakungalungie futhi bungenabudedengu, ngabe isigameko sesibili asenzekanga futhi kuthi abafayo bangabulawa,” ngokokuqukethwe emaphepheni enkantolo athulwe kuNgqongqoshe Nhleko yi-Socio-Economic Rights Institute (SERI), i-Legal Resources Centre kanye ne-Wits Law Clinic [2]. Siphinda siseka izikhalo zabasebenzi zokuthi banxeshezelwe [3].

Sihlalo weLonmin Brian Beamish,

Uveziwe ukuthi wadlulisela phambili izigidi zemali eBermuda ngenhloso yokugwema ukukhokha intela, ukungafezi izibopho zakho mayelana nomuqulu we-Mining Charter kanye nokunganxephezeli imindeni yabasebenzi kanye nonkontileka abafa bezabalazela imiholo engcono ngemuva kokuxhashazwa nguwe iminyaka. Sifuna ukuthi wamukele izicelo ezibhekene nawe manje ngaphandle kokuya enkantolo, unxephezele abasebenzi njengoba ulindelekile.

[1] Zuma fast-tracks compensation for Marikana families
RDM News Wire 29 September 2015
[2] Marikana families to Nhleko: #PayUsTheMoney, Greg Nicolson for the Daily Maverick. 14 August 2015.
[3] Why Marikana workers want R1 billion in compensation. Athandiwe Saba for City Press 29 November 2015.

Ungakuxhasa oku?


Uhulumeni uthe uzoqala izingxoxo ezimayelana nokunxeshezelwa kwabafelokazi, imindeni yalabo abafayo kanye nabasindayo esibhicongweni saseMarikana. Njengoba uMongameli Zuma ethi 'uyakuxhasa ukunxeshezelwa', kufanele siwuseke umkhankaso wokuthi kukhishwe isinxephezelo.