MENU

Buffalo_City share

YAZISA ABAHLOBO BAKHO!


Kunganjani ukuba wazise abahlobo bakho kuFacebook, Whatsapp noba lunge E-meyili?
*Whatsapp uzosebenza xa usebenzisa iSelfowni.


Kopa i-link ukuze uyithumele kumhlobo.

YAZISA ABAHLOBO BAKHO!


Kunganjani ukuba wazise abahlobo bakho kuFacebook, Whatsapp noba lunge E-meyili?Kopa i-link ukuze uyithumele kumhlobo.

Siyabulela ngokuxhasa lo mkhankaso.

Kufuneka sifake uxinzelelelo, unganceda wazise nabanye ngoku?

Xelela abahlobo bakho ngomkhankaso kuFacebook, Twitter, Whatsapp nangemeyili.

FB share