MENU

Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down

Add signature

Bolelela SABC le eTV gore ba gase Miners Shot Down

16 Phatwe maAfrika Borwa ba tla emisa ba lebelela matlhotlhapelo a Marikana. Ka kanala le bobegadikgang, bo gololesegile, ba eTV le SABC ba na le maikarabelo a go supa tiragalo ya ntlha ya matlhotlhapelo morago ga kgololosego [1] (Click here for the English version)

DSTV le AlJazeera di setse di supile badiramoepong ba thuntsiwa mme, baagi ba Afrika Borwa ba na le tshwanelo ya go bogela tiragalo e. Mme ke kgwedi di le tlhano ba SABC ba kopiwa go tlhagisa tiragalo. Jaaka baagi badirisi ba SABC le eTV gobotlhokwa gore re kopane janong re pateletse gore tiragalo e e tlhagisiwe.

[1] 'Miners Shot Down': Still the film every South African should see. Greg Nicolson The Daily Maverick.

Go rre Marcel Golding (CEO ya eTV), mme Zandile Tshabalala (modula setilo wa SABC) le Mr Tian Olivier (Acting CEO ya SABC),

Jaaka baetapele ba bobegakgang bo bogololesegileng, lonale maikarabelo a go gasa diteng goya kafa dikgatlhegong tsa babogedi. Sese diragetseng ko marikana e ne ele tiragalo yantlha ya matlhotlha pelo mo rago ga kgololosego ya Afrika Borwa.

Ka di 16 Phatwe, baagi ba Afrika Borwa ba tla kopana mmogo ka segopotso sa matlhotlhapelo a a naga. Rona re goeletsa go tlhagisiwa Miners Shot Down gore baagi naga ka bophara ba nne le tshono ya go bogela le go nagana ka matshelo a latlhegileng le malapa a amegileng, mme re dire mmogo re le baagi go netehatsa gore seno ga se ipoeletse gape.

Miners_shot_down_resized.jpg

Will you sign?