MENU

Xelela isebe lezekhaya ukuba abantu bokufika abafudukele kweli mabaphathwe ngesidima nabo ngabantu

Xelela isebe lezekhaya ukuba abantu bokufika abafudukele kweli mabaphathwe ngesidima nabo ngabantu

Xhosa_Home_Affairs_Green_Paper_International_Migration_(3).png

Siselelwe ziintsuku eziliShumi-naNye ukuba sixelele isebe lezeKhaya ukuba libhangise izindululo ezichasene nabantu ababhacele kweli besuka kwezinye izizwe, ingakumbi ezalapha eAfrika kuba oko akuhambisani nobuntu nentlonelo yabantu. Zininzi izinto ezibangela ukuba abantu babhace, bahambe befuna ukhuselo. Kokunye bayatshutshiswa ngorhulumente bamazwe abo, okanye kukhona iimfazwe emazweni abo ngelinye ixesha indlala nokuswela iba ngunobangela. Ithi ke lo nto aba bantu masibakhusele sibanakekele side isimo samazwe abo sibengcono. Akakho umntu onokushiya ikhaya lakhe kungekho sizathu siphathekayo. Nathi mhla ngocalu-calulo, sabalekela emazweni angabamelwane naphesheya sitshutshiswa ngamabhulu norhulumente owayengcikiva abantu abantsundu.

Isebe lezaseKhaya likhuphe umqulu wogayo-zimvo limemelela ukuba uluntu luphawule ngayo [1]. Singathatha inxaxheba ekuqinisekiseni ukuba imithetho  elawula imfuduko yabantu ukusuka kumazwe ngamazwe ukuza kweli, iyabakhusela, inenkqubela-phambili kwaye amazwe angabamelwane kwi SADC ayayihlonela ukuze sibaphathe kakuhle abantu bokufika neembacu.

Kukho izindululo ezibambekayo kwaye nesizisekayo kulomqulu wogayo-zimvo upapashiweyo. Kodwa imibutho ngemibutho esebenza ngabantu bokufika ingakumbi iimbacu, iveze iziphene kulomqulu ezingaphembelela kwimpatho-mbi kubafuduki neembacu, njengokungabi nasihlahla kobungqina obuthiwe thaca liSebe kulomqulu kwanobuninzi bemali eyakusetyenziswa ukuhlangabezana nemiceli-mngeni kwezemfuduko.

Lo mqulu wogayo-zimvo uthetha kwaye ugxininisa ukuba iimbacu okanye abantu bokufika bayayicwezela imithetho yelizwe lase Mzantsi-Afrika ixesha elininzi (p 40), lo nto ibangela ukuba  ama 90% ezicelo  zabafuduki zaliwe 9p 29). Ku7nzima ukukukholelwa oku kuba siyayazi into yokuba kule nkqubo kukhona urhwaphilizo olwendeleyo[3], ucalu-calulo [4] kwakunye nokungabi namdla wokuthatha izigqibo ezilungileyo ngezicelo zabafuduki (uninzi lwabo abasemngciphekweni wokufa nokuphila) ngabo baqashelwe ukujongana noku. Oku kusekwa yintaba yobungqina. Xa singakhe sikhangele kwi Ofisi yabafuduki eseMusina eLimpopo, siyakufumanisa ukuba akukho nasinye isicelo seembacu esakhe sanikezwa. Oku kukhombisa ukuba kukhona iziphene kwindlela ekusetyenzwa ngayo [6].

Endaweni yokukhangela isisombululo kule miceli-mngeni kule nkqubo nezinye iingxaki, lo mqulu wogayo-zimvo usixelela ngolwakhiwo lwamaziko okanye iindawo kwimida yeli apho abantu ababaleka ingcinezelo, intshutshiso, iimfazwe, imeko yezimali nentlupheko bayakuthi bavalelwe khona balinde ukujongwa kwezicelo zabo zokungena eMzantsi-Afrika. Ukuba ezi zakhiwo ziyakufana nesi sisaziyo sase Lindela, loo nto iyakuthetha ukuba ilizwe lethu lizimisele ukungcikiva ngakumbi abo badinga uncedo lwethu kuba kudala kukhalwa ngentlupheko nempatho-mbi yeeMbacu e-Lindela. [9] [8]. Ngaphezulu, ukwenza isimo seeMbacu sibe mandundu mpela, iSebe lezekhaya lizekelisa ngamazwe afana noolAustralia, Canada(p 66). Kuyothusa kwaye kwenyusa izibilini oku kuba ayaziwa lamaZiko ngokunyhasha amalungelo abafuduki[9]. Kuyaziwa ukuba iiMbacu kulamaziko e-Australia zakhe zathunga imilomo yazo zigwayimbela impatho-mbi[10].

Isebe lezeKhaya aliniki nkcukhaca zibanzi ngalamaziko acetywayo. Oku kungakubangela ukuba  abasebenzi kulamaziko enze izinto ekhusini, kuvalelwe abantu bedinga uncedo into leyo enyhasha amalungelo kwaye engenabuntu njengakulamazwe asele ekhankanyiwe entla enza oku. Ngaphezu koku,lamaziko aya kutya urhulumente izigidi kuba kufuneka betyisiwe abantu, bafumane iinkonzo zempilo, ezemfundo kunye nendawo yokuhlala, oko kuthetha ukuthi imali yeenkonzo eziya eluntwini jikelele iyakuncipha. Kubalulekile ke ukuba sinike iSebe lezekhaya umyalelo ocace gca! Wokuba lamaziko okujongwa kwezicelo zabafuduki neeMbacu awasosisombululo kule ntsinda-badala koko kufuneka ungenelelo kwindlela ezisebenza ngayo iiOfisi ezikhona ezamkela abafuduki kunye nendlela ekusentyenzwa ngayo kuzo.

Lo mqulu uchana ucwethe ngokuthi usibonise kwaye uvume ukuba umgaqo-nkqubo wethu wabafuduki neeMbacu wangoku usekelwe kubandlululo ngokobuhlanga nakwindlela yabamhlophe abasithathela ilizwe. i Alien Control Act eyayisekelwe ukwenza umsebenzi ofana nalo umzekelo, yayiyindlela yokungcikiva kwaye ifunxe amandla emntwini omnyama ukuba asebenze emigodini impilo yakhe yonke. Uphinda futhi uqhubeke uthethe ngendlela ofuna ukususa okwenzekayo apho imigaqo-siseko yayisebenzela abo baphuma ngaphesheya kweelwandle bamhlophe kunabantu balapha kwizwekazi iAfrika.

Kuyamangaza ke ukuthi kwawona lo mqulu wogayo-zimvo ulandela ekhondweni  lengcinezelo nengcikivo yomntu ontsundu, kuba usinika izindululo namacebo achasene nabantu abaphuma kwizwekazi lethu. Masingavumeli uRhulumente wethu enze oku sikhona ngezizwe esakhelene nazo. Cofa apha ukufunda banzi: http://www.amandla.mobi/home-affairs-green-paper

Ngenisa uluvo lwakho ukuze sikhusele amalungelo abafuduki

Abantu base Mzantsi-Afrika banikwe ukufika kwi 30 September ukuba bafake imibono yabo kumqulu wogayo-zimvo wesebe lezekhaya. Lo mqulu uneengcebiso ezibambekayo kodwa awuzi nazisombululo namacebo okukhusela abantakwethu ababhace emazweni bengcikivwa, bephetheke kakubi, becela ukuzokufihla iintloko kweli.

Umthombo:

[1] Department of Home Affairs (DHA). 2016. Green Paper on International Migration in South Africa. [O]. Available at: http://www.dha.gov.za/files/GreenPaper_on_InternationalMigration-%2022062016.pdf.

[2] The Green Paper essentially calls for the decolonisation of our migration policy, to address the bias that favours immigrants from Europe over African countries (p. 22). The paper calls for SADC integration (p. 53) and skills development (p. 44), as well as the low-skilled regional work visa. The paper also challenges the ‘foreigners are stealing our jobs’ narrative by showing that “South Africans make up over 90% of those employed in every sector” (p. 27) and noting that South African employers must be held to account for breaking labour legislation and paying migrants the cheapest wages (p. 61).

[3] Amit, R. 2015. Queue Here for Corruption –Measuring Irregularities in South Africa’s Asylum System. Pretoria & Johannesburg: Lawyers for Human Rights & The African Centre for Migration and Society. [O]. Available: http://www.migration.org.za/uploads/docs/lhr-acms-report---queue-here-for-corruption---july-2015.pdf.

[4] Amit, R. 2012. All Roads Lead to Rejection: Persistent Bias and Incapacity in South African Refugee Status Determination. Johannesburg: African Centre for Migration and Society. [O]. Available at: http://www.lhr.org.za/sites/lhr.org.za/files/all_roads_lead_to_rejection_research_report.pdf.

[5] Mubayiwa, A. 2011. ‘Refugees in SA fight for better conditions’, Times Live, 21 August. [O]. Available at: http://www.timeslive.co.za/africa/2011/08/21/refugees-in-sa-fight-for-better-conditions.

[6] Department of Home Affairs. [undated]. ‘Asylum statistics: analysis and trends for the period January to December’. Presentation to the Portfolio Committee on Home Affairs. [O]. Available at: http://pmg-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/160308Asylum.pdf, p. 20.

[7] South African Human Rights Commission. 2000. Lindela at the crossroads for detention and repatriation. [O]. Available at: http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/lindela2_0.pdf.

[8] Lawyers for Human Rights. 2008. Monitoring Immigration Detention in South Africa. [O]. Available at: http://www.lhr.org.za/sites/lhr.org.za/files/LHR%20detention%20monitoring%20report%2010%20Dec%2008.pdf.

[9] Doherty, B & Kingsley, P. 2016. ‘Refugee camp company in Australia 'liable for crimes against humanity', Guardian, 25 July. [O]. Available at: https://www.theguardian.com/australia-news/2016/jul/25/ferrovial-staff-risk-prosecution-for-managing-australian-detention-camps.

[10] Saul, H. 2015. ‘Australian asylum seekers sew their mouths shut in hunger strike protest at being moved to 'unsafe' accommodation’, Independent,14 January. [O]. Available at: http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/australian-asylum-seekers-sew-their-mouths-shut-in-hunger-strike-protest-at-being-moved-to-unsafe-9978026.html.