MENU

Mayelana nathi

I-Amandla .mobi ngumbutho woluntu ozimeleyo nojolise ekwakheni uphuhlise uMzansi olawulwa luluntu. Sikwenza oku ngokusebenzisa zoonke iicellphone njengesixhobo sokwakha idemocracy ukuze nokuba uhlala phi, uthetha oluphi ulwimi okanye ngowumphi umbandela okudlayo ukwazi ukuthatha inxaxheba nabanye. Amalungu eAmandla mobi kwizwe lonke ahlangana ngamaxesha anzima ukuze athathe izigqibo ngamanyathelo azisa inguqu eyiyo eluntwini. Umsebenzi wethu kukukunxulumanisa namanye amalungu ukuze ilizwi lenu lithathelwe ingqalelo libenamandla okwenza iinguqu kwezopolitiko noshishino. Ungaba lelinye lamalungu eAmandla mobi okanye ubeyinxalenye yemikhankaso yethu ngokucofa apha Iamandla mobi yinkampani engenzi nzala nexhomekeke kwinkxaso mali yamalungu axhasa imikhankaso ethile okanye anika isixana iveki neveki nakwizipho ezisuka kubaxhasi. Njengequmrhu elizimeleyo, asamnkeli nkxaso mali kumaqela opolitiko, urhulumente namashishini. Ukuba ufuna ukuxhasa iamandla.mobi ngesipho-mali, cofa apha